Senior Structural Engineers AB

Stabilitets- och deformationsberäkning av bro under lansering

Beräkning samverkansbro (I-balkar i stål med samverkande betongfarbana) i kurva med sneda upplagspunkter över stöd för sidostabilitet under lansering samt kontroll av deformationer. 

Beräkning av trailer för olycklast

Beräkning av trailer för olycklast i form av bortfall av understöd på ena sidans samtliga hjul. Kontruktionen blir vriden och vridmomentet skall upptas i trailerns upplag på dragbilen.

Haveri av ishall under stor snölast

En ishall havererade en vinter med mycket snö. Ishallen hade byggts till och om något år tidigare och ägaren misstänkte att haveriet var kopplat till det. SSE blev inkopplade och visade att tillbyggnaden förändrade ishallens ursprungliga statiska verkningssätt så att bärförmågan sjönk och att detta var den direkta orsaken till haveriet.

Haveri av lådbro under lansering

En samverkansbro med lådformat ståltvärsnitt (och samverkande betongfarbana) haverade i livintryckning under lansering. Medelst olinjär FE-beräkning påvisade SSE anledningen till haveriet.

Beräkning silo för extrema vindlaster

Beräkning silo för innehåll och extrema vindlaster. Olinjär FE-beräkning för att visa tillräcklig bärförmåga med avseende på skalbuckling. 

Kollapsberäkning av uttjänt järnvägsbro

En järnvägsbro över Åby älv byttes ut 2013 och den utbytta brons bärförmåga skulle undersökas experimentellt. För att få underlag för det dyra experimentet kontaktades SSE och med olinjära FE-beräkningar predikterade vi både korrekt haverimod och korrekt nivå på kollapslasten (inom 5 %).  

Fackverkshallram i lagerhall

Beräkning av bärförmåga fackverksbåge i lagerhall. Innerhörnets stabilitet är för denna konstruktionstyp svårberäknad med andra metoder än FEM. I detta fall beräknades bärförmågan med olinjär stabilitetsanalys med ansatta initialimperfektioner affina med första kritisk mod. Tveksamheter kring konstruktionens bärförmåga hade förts fram men med olinjär FE-beräkning kunde normenlig bärförmåga påvisas. Med minsta möjliga marginal, dock.

Spänningsberäkning av snöplog

Statisk analys av en plog. Beräkningen utfördes baserat på kundens 3D modell i CAD som importerades och användes för skapandet av en FE-modell.

Spänningsberäkning av ånggenerator

I samband med ett effekthöjningsprojekt på Ringhals kärnkraftverk byttes de tre ånggeneratortankarna samt tryckhållningstanken på reaktor 4. Franska Areva NP fick i uppdrag att tillverka de nya tryckkärlen varav ånggeneratortankarna är ungefär 4.5 m i diameter och drygt 20 m höga och tryckhållningstanken är något mindre. Då verksamma vid svenska Areva NP Uddcomb, vilket fick i uppdrag att utföra hållfasthetsberäkningarna till dessa tryckkärl, hade vi beräkningsansvaret. Beräkningarna utfördes i enlighet med amerikanska kärnkraftsnormen ASME III och omfattar bland mycket annat adressering av utmattning och progressiv deformation för ett mycket omfattande termiskt transientunderlag och adressering av tryckkärlens och deras stödkonstruktioners bärförmåga vid jordbävning. För maximal beräkningseffektivitet användes i ett flertal fall elastoplastiska beräkningsmetoder både för statiska och cykliska laster. Omfattningen var ungefär 15.000 mantimmar och inbegrep ungefär 35 st beräkningsrapporter med komplett klass 1-kvalificering av tryckkärlens samtliga delar samt efterföljande granskning och godkännande av franska Areva NP, Ringhals samt ackrediterat kontrollorgan TÜV-Nord . Några exempel på beräkningsmodeller framgår nedan.

Beräkningsmodell av ånggeneratortankens nederdel. Olika färger representerar olika material. De stora öppningarna med innerdiameter på knappt 800 mm är inlopp och utlopp för ledningar från och till reaktortanken och de mindre är för manluckor. Manluckor med skruvförband analyseras i separat rapport. De fyra blockliknande delarna utgör upplag för vertikalstöd.

Beräkningsmodell (halv symmetrimodell) av ånggeneratortankens ovandel vilken utgörs av ångdom, ångstuts med urtag för venturi-insatser samt anslutande ångledning.

Beräkningsmodell av inspektionsport med stuts, fläns, skruv, packning och lock. Förbandet har sex skruvar och modellen är alltså 1/12-dels symmetrimodell.

Kontakt

Anders Olsson, tekn.dr
0725 51 51 45
anders.olsson@ssesab.se


Mikael Möller, tekn.dr, professor
0725 51 51 46
mikael.moller@ssesab.se